Porgasextraktion – översikt

Se även Fördjupning och Viktiga frågeställningar

Vad innebär Porgasextraktion?

Porgasextraktion är en vanligt förekommande in situ-behandlingsmetod för att åtgärda föroreningar av flyktiga organiska ämnen (VOC) i jord ovanför grundvattenytenivån. Via ett antal vertikala eller horisontella extraktionsrör pumpas porgas från den omättade zonen. Extraherad porgas renas på platsen. Porgasextraktion benämns även vakuumextraktion, markventilation eller SVE (= Soil Vapor Extraction). Metoden tillämpas huvudsakligen som självständig efterbehandlingsmetod, men är också vanligt förekommande som komplementmetod vid flerfasextraktion, termisk behandling in situ, och Air Sparging.

För vilken typ av föroreningar och förhållanden är metoden lämplig?

Porgasextraktion används huvudsakligen för in situ-behandling av jord som förorenats av drivmedel/bränslen och organiska lösningsmedel med högt innehåll av flyktiga organiska ämnen (VOC). Både i USA och i Europa har metoden främst kommit att användas för efterbehandling av förorenade bensinstationer. Metoden utgör ofta ett förstahandsval för efterbehandling av drivmedelsförorenad jord på platser där konventionella gräv- och schaktmetoder är svåra att tillämpa, t.ex. då det förorenade området är bebyggt eller vid drivmedelsanläggningar där verksamhet pågår. En förutsättning för att jorden skall fungera är att jorden är relativt genomsläpplig, som t.ex. sand- eller grusjordar. Metoden används i första hand för behandling av källzoner i omättad zon. Metoden kan användas även för plymbehandling i omättad zon, t ex för att motverka inträngning av VOC via ledningsbäddar och husgrunder.

Hur fungerar metoden?

Porgas från omättad zon extraheras via en eller flera extraktionsbrunnar. I områden där grundvattenytan ligger högt kan horisontella gasdräneringsrör (”gasdräner”) användas som alternativ till vertikala extraktionsbrunnar. Gasextraktionen utförs med hjälp av en eller flera vakuumpumpar/fläktar placerade ovanför markytan. Den VOC-förorenade porgasen behandlas på plats, ofta genom filtrering via aktiverat kol, kondensation eller genom katalytisk förbränning. När porgas extraheras skapas ett undertryck i den omättade zonen, vilket i sin tur leder till ett passivt inflöde av atmosfärsluft. Inflödet av atmosfärsluft medför ökad luftomsättning och syresättning av porsystemet, vilket dels leder till ökad VOC-transport via extraktionsbrunnarna, dels stimulerar pågående aerob biologisk nedbrytning. I de fall biologisk nedbrytning dominerar över fysikaliskt betingad masstransport benämns metoden bioventilering eller biologisk ventilation. Vid de klimatförhållanden som råder i Skandinavien är det vanligt att VOC-extraktionen forceras genom att förvärmd luft injekteras i den omättade zonen.

skiss porgasextraktion

Figur 1. Principfigur. Konventionellt system för porgasextraktion med gasreningsutrustning. Porgas extraheras via vertikala extraktionsbrunnar i den omättade zonen. Illustration av Peter Harms-Ringdahl

Hur lång tid tar behandlingen?

Behandlingstiden varierar beroende av bl.a. föroreningens kemiska sammansättning, föroreningens fasfördelning, föroreningens ålder, föroreningsdjupet och jordlagrens gaspermeabilitet. I normalfallet uppgår behandlingstiden till mellan 12 månader och 36 månader. Den sammanlagda behandlingstiden, inklusive inledande pilotskaleförsök, underskrider sällan ett år.

 Vill du veta mer? Läs vidare i den fördjupade metodbeskrivningen.