om åtgärdsportalen

Vi vill visa på den bredd av möjligheter som finns för att åtgärda förorenade områden.

Åtgärdsportalen är ett levande dokument som kontinuerligt utvecklas. Äldre metodbeskrivningar uppdateras och nya metodbeskrivningar läggs till i och med att nya tekniker utvecklas. Hemsidan kommer även att utökas med fler pågående och avslutade referensprojekt.

För att genomföra detta arbete behövs medlemsorganisationer i Åtgärdsportalen.


Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) är huvudman för hemsidan och initierade projektet hösten 2013. Naturvårdsverket, SGI och Trafikverket har möjliggjort projektet genom att finansiera arbetet. En bred referensgrupp har tillsatts för att granska materialet som publiceras. I referensgruppen ingår bland annat representanter från Naturvårdsverket, SGI, SGU, Länsstyrelserna och privata aktörer med lång erfarenhet av efterbehandling. 

Projektet finansieras av medlemsavgifter samt:

Metodbeskrivningarna och informationen på www.atgardsportalen.se skall inte användas som en manual för att genomföra en åtgärd, utan syftar till öka kunskapen om åtgärdsmetoderna och de för- och nackdelar som alternativen har. SGF och de organisationer som medverkat till informationen på Åtgärdsportalen kan inte hållas ansvariga för skador eller olägenheter som uppkommer till följd av användningen av texterna som presenteras på Åtgärdsportalen.