Fibersediment

Med fibersediment avses på denna webbplats både fiberbankar och fiberrika sediment. Informationen som presenteras fokuserar på de aspekter som skiljer fibersediment från vanliga sediment, och har därför eftersträvat att undvika generell information om sediment.

Kunskapen om fibersediment såväl i Sverige som internationellt är dock begränsad. Den information du hittar på denna webbplats baseras till stor del på två forskningsprojekt, TREASURE och FIBREM, undersökningar genomförda av Sveriges geologiska undersökning (SGU) samt ett fåtal genomförda undersökningar och åtgärder av förorenade fibersediment. Svenska geotekniska föreningen (SGF) vill därför understryka att det finns luckor i kunskapen om fibersediment och att informationen som presenteras på Åtgärdsportalen var den som var tillgänglig vid publiceringen av texterna.

Författarna för respektive kapitel finns listade här.