Air sparging – översikt

Se även Fördjupning och Viktiga frågeställningar

Vad innebär Air Sparging?

Air sparging är en in situ-behandlingsmetod för grundvatten som förorenats av flyktiga kolväten (VOC), som t.ex. drivmedel eller klorerade lösningsmedel. Vid air sparging injekteras luft i grundvattenzonen, varvid VOC avgår i gasfas till den omättade zonen (marken ovanför grundvattenytan). För att inte avdrivna föroreningar skall avgå direkt till atmosfären kombineras air sparging ofta med porgasextraktion för omhändertagande och rening av avdrivna VOC. Metoden utvecklades i USA under slutet av 1980-talet, men fick sitt kommersiella genomslag främst under 1990-talet. Metoden är etablerad och har i Europa tillämpats relativt frekvent i bland annat Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och Danmark, främst vid behandling av petroleumförorenat grundvatten vid förorenade bensinstationer. Även i Sverige har ett flertal fullskalebehandlingar med air sparging genomförts.

För vilken typ av föroreningar och områden är metoden lämplig?

Air sparging tillämpas främst för in situ-behandling av grundvatten som förorenats av petroleumkolväten med hög andel flyktiga kolväten, som t.ex. spill/föroreningar av bensin, flygdrivmedel och lättare dieselbrännolja. Metoden är även tillämpbar för behandling av klorerade lösningsmedel och andra lättflyktiga kolväten. Då metoden kräver att stora mängder luft kan injekteras under grundvattennivån är den främst tillämpbar i sand- och grusjordar. I huvudsak är det källzoner som behandlas för massreduktion av föroreningen.

Hur fungerar metoden?

Vid Air sparging injekteras stora volymer luft via rör av stål eller plast med perforering undergrundvattenytan. Den injekterade luften strömmar radiellt ut från injekteringsnivån. VOC som föreligger i fri produktfas, lösta i grundvattenzonen eller bundna till jordpartiklar frigörs och avgår i gasfas till den omättade zonen, där den avdrivna gasfasen vanligtvis samlas upp med hjälp av porgasextraktion och därefter renas. Injektion av luft/syre stimulerar även naturlig aerob biologisk nedbrytning. Detta möjliggör att även tyngre organiska föroreningar kan behandlas. När föroreningsreduktionen i huvudsak sker via biologisk nedbrytning till följd av att luft eller syre injekteras i grundvattenzonen brukar metoden benämnas biosparging.

 

skiss airsparg1

Figur 1: Principfigur. Air sparging med tillhörande system för porgasextraktion (skissen är ej skalenlig). Illustration av Peter Harms-Ringdahl

Hur lång tid tar behandlingen?

Behandlingstiden varierar beroende av bl.a. föroreningens sammansättning, föroreningens fasfördelning, föroreningsdjupet, jordlagrens hydrauliska konduktivitet och gaspermeabilitet. I normalfallet uppgår behandlingstiden till mellan 12 månader och 36 månader. Den sammanlagda behandlingstiden, inklusive inledande pilotförsök, underskrider sällan ett år.

Vill du veta mer? Läs vidare i den fördjupade metodbeskrivningen.