Superkritisk oxidation

Superkritisk oxidation (Super Critical Water Oxidation, SCWO) är en metod som bryter ner föroreningar i vatten genom att skapa en superkritisk vätska. Den superkritiska vätskan består av ett ämne som befinner sig på fasgränsen mellan gas- och vätskefasen. Tillståndet uppnås genom att utsätta ämnet för högt tryck och hög temperatur. Om syre tillsätts den superkritiska vätskan så sker en omvandling av organiska ämnen genom oxidation (SGI, 2022).

För behandling av vatten krävs temperatur över 374° C och tryck över 221 bar, vid dessa förhållanden blir vatten superkritiskt. I detta tillstånd fälls oorganiska salter ut ur vattnet och kan avlägsnas. Temperaturen höjs därefter till 450-550° C och syre tillsätts. Vid dessa temperaturer destrueras allt organiskt material (Aquarden Technologies, 2022).

Metoden är under utveckling, men kan teoretiskt bryta ner PFAS fullständigt till koldioxid och oorganisk fluorid. En nyckelparameter för destruktionen av PFAS är dock temperaturen, det behövs upp emot 600° C för att PFAS ska destrueras (SGI, 2022). Det kan även bildas biprodukter vid användning av metoden så som saltsyra och fluorsyra som behöver neutraliseras, samt ickelösliga salter vilket kan påverka utrustningen negativt (Regionernes Videncenter, 2022). Även gaser bildas vid superkritisk oxidation och det är inte klarlagt om en viss mängd PFAS avgår som gas istället för att destrueras (SGI, 2022;  Aquarden Technologies, 2022).

Fördelen med metoden är att den destruerar PFAS snabbt och att energiåtgången är måttlig. Nackdelen med metoden är att den är dyr och den används därför vanligen inte som förstahandsalternativ för efterbehandling av PFAS. Däremot används den för destruktion av restprodukter från andra åtgärdstekniker (Regionernes Videncenter, 2022). Exempelvis kan superkritisk oxidation användas för destruktion av restavfallet från vattenrening med skumfraktionering (Envytech, 2022).

Referenser

Aquarden Technologies, 2022. The SCWO method. Hämtad från https://aquarden.com/scwo/scwo/the-scwo-method/ den 06 12 2022

Envytech, 2022. Reningstekniker för PFAS-förorenat vatten. Hämtad från https://envytech.se/pfas-vatten/ den 06 12 2022

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer, 2022. Handbog om undersøgelse og afværge af forurening med PFAS-forbindelser. Teknik og Administration. Nr 1, 2022

SGI, 2022. Åtgärdstekniker för PFAS i jord och grundvatten. Kunskapssammanställning. 2022-09-15