Stabilisering och solidifiering – översikt

Se även Fördjupning och Viktiga frågeställningar

Vad innebär solidifiering och stabilisering?

Solidifiering innebär att föroreningen inkapslas i material med låg permeabilitet, t.ex. betong, bentonit eller andra barriärmaterial. Vid solidifering påverkas i regel inte förore­ningens kemiska form eller sammansättning. Inkapslingen av föroreningen motverkar spridningen av föroreningar från det förorenade materialet. Vid stabilisering tillsätts additiv som reagerar kemiskt med föroreningen så att dess laknings- och spridningsbenägenhet reduceras, utan att det förorenade materialet kapslas in. Stabilisering och solidifiering kan tillämpas både in situ och på uppgrävda massor.

Vilken typ av föroreningar och förhållanden är metoden lämplig för?

Stabilisering och solidifiering har historiskt sett i huvudsak använts för behandling av oorganiska föroreningsämnen, främst metaller. I USA är metoden relativt vanliga även vid behandling av persistenta och icke-flyktiga organiska ämnen som t.ex. PCB, PAH och halogenerade pesticider. Metoden tillämpas i första hand på källzoner, för att reducera eller stoppa en pågående föroreningsspridning. I kallt klimat kan frostvittring påverka beständigheten hos det stabiliserade materialet, både in situ och på uppgrävda massor. Ler- och siltjordar, liksom jordar med hög halt organiskt material, är generellt mindre lämpade för solidifiering/stabilisering än sandjordar.

Hur fungerar metoden?

Solidifiering/stabilisering syftar till att minska föroreningarnas rörlighet, antingen genom inkapsling/inneslutning (solidifiering) eller genom kemisk bindning (stabilisering). I vissa fall kombineras solidifiering/stabilisering. T.ex. kan additiv som bentonit och cement både användas för att innesluta en jordförorening och för att på kemisk väg reagera med ingående föroreningsämnen så att ett stabilisat bildas. Andra exempel på additiv som tillsätts vid solidifiering/stabilisering är kalk, silikater, och olika polymermaterial.

skiss Stabilisering

Figur 1: Stabilisering/solidifiering av förorenad jord in situ med hjälp av injektering av kemiska additiv. Injekteringen sker i detta fall med hjälp av augerborrutrustning. Illustration av Peter Harms-Ringdahl

Hur lång tid tar behandlingen?

Efterbehandling med solidifiering/stabilisering kan ta allt från några veckor till månader att slutföra. Faktorer som påverkar tidsåtgången är bl.a. föroreningsdjup, jordens kornstorlekssammansättning och organiska halt, djup till grundvattenyta, pH-värde, redoxförhållanden och klimatförhållanden.

Vill du veta mer? Läs vidare i den fördjupade metodbeskrivningen.