Exempel på riskbedömningar

Nedan listas exempel på genomförda riskbedömningar av fibersediment. Fokus ligger på riskbedömningar av svenska fibersediment, men ett fåtal internationella exempel nämns också. Mer information om de genomförda utredningarna fås via länkarna.

Genomförda riskbedömningar av fibersediment i Sverige

Pågående:

Genomförda riskbedömningar av fibersediment internationellt.

Som tidigare nämnts (kapitel ”Var finns fibersediment”.) finns det bristfälligt med information om fibersediment i andra delar av världen. Nedanstående sammanställning ska därmed inte ses som en komplett lista av genomförda riskbedömningar av fibersediment, utan endast exempel på genomförda projekt. Sammanställningen innehåller inte heller all tillgänglig kunskap om objekten utan avses i första hand vara en vägvisare för de läsare som på egen hand vill söka mer information.

Kanada

  • Cornwall
  • Boat harbour
  • Thunder Bay
  • Jackfish Bay
  • Howe Sound

Finland

  • Näsijärvi-sjön. Ett pappersbruk har släppt ut 1,5 miljoner m3 fibersediment i sjön Näsijärvi intill Tammerfors. Flera undersökningar har genomförts, men området är ännu inte efterbehandlat (november 2019).
  • Ett antal ytterligare fibersediment har identifierats i Finland, men det är oklart huruvida riskbedömningar har genomförts för objekten:
   • Kymijoki River
   • Lake Vatianjärvi
   • Lake Saimaa

USA
Flera områden förorenade med wood waste listas i en sammanfattande rapport från Washingtons Department of Ecology (1). Avfallet benämns wood waste och i flera fall framgår det inte om det består av fibersediment eller endast grövre träavfall (som bark, spån och träbitar). Kortfattad information ges om vilka risker som förekommit på området. De objekt som nämns är:

   • Hylebos waterway. Flera träindustrier har släppt ut ”wood-waste” i en konstruerad kanal. Riskbedömningen visade på förhöjda föroreningshalter (i förhållande till generella jämförvärden för sediment) och sanering genomfördes både med utgångspunkt i föroreningshalter och innehåll av ”wood waste”.
   • Port Gamble Way. Ett sågverk släppte ut träbitar, sågspån och bark, vilket tillsammans med mindre bitar av wood waste, som kan tolkas som fibrer, ansamlades i recipienten. Riskbedömningen visade på saneringsbehov för att skydda bl.a. bentiska organismer och muddring genomfördes (se kapitel Genomförda åtgärdsprojekt)
   • Scott Paper Mill, Sågverk och pappersmassaindustri som var verksam i drygt 70 år. Det förefaller att efterbehandling av området främst motiverades av höga halter organiskt material, men viss förorening tycks ha förekommit i fibersedimenten. Efterbehandling genomfördes (se kapitel Genomförda åtgärdsprojekt).
   • Barbee Mill. En f.d. träimpregnering och ett sågverk, men avfallet tycks endast bestå av grövre wood waste, inga fibersediment.

Ett antal ytterligare objekt i USA har identifierats, men det är oklart huruvida riskbedömningar har genomförts:

  • Ward Cove (objektet åtgärdades 2000)
  • Boise St Helens Pulp/Paper Mill
  • Port Angeles Harbor
  • Whatcom/Bellingham Bay

Referenser

1. Washington State Department of Ecology (2013), Wood Waste Cleanup Identifying, Assessing, and Remediating Wood Waste in Marine and Freshwater Environments, Publication No. 09-09-044