Flerfasextraktion – översikt

Se även Fördjupning och Viktiga frågeställningar

Vad innebär flerfasextraktion?

Flerfasextraktion är en in situ-behandlingsmetod där porgasextraktion och extraktion av förorening i vätskefas kombineras. Benämningen flerfasextraktion syftar på att förorening i flera faser – gasfas, vattenlöslig fas och fri produktfas – omhändertas i ett och samma behandlingskoncept.

Vilken typ av föroreningar och förhållanden är metoden lämplig för?

Metoden tillämpas främst för efterbehandling av oljeförorenade områden med en blandning av fri fas, flyktiga kolväten och förorening i vattenlöslig fas. Metoden tillämpas även vid behandling av jord- och grundvattenföroreningar med innehåll av klorerade lösningsmedel. Metoden är särskilt väl lämpad för behandling av kolväteföroreningar i zonen strax ovanför grundvattenytan.
I de fall vakuumextraktion kombineras med grundvattenpumpning har metoden ingen särskild begränsning vad beträffar föroreningarnas ångtryck. Vid enkla utföranden, då gas- och vätskeextraktion utförs enbart med hjälp av undertryck, bör de ingående kolvätenas ångtryck överstiga 1 mm Hg (vid +20 °C) för att metoden ska fungera optimalt.

Hur fungerar metoden?

I det enklaste utförandet utförs extraktion av fri fas, vattenlösliga föroreningar och kolväten i gasfas genom vakuumextraktion i en och samma extraktionsbrunn. Skillnaden mot konventionell porgasextraktion är att brunnarna är installerade under grundvattenytan och att ett kraftigare undertryck tillämpas för att även kunna extrahera vätska och fri produktfas. Då enbart porgasextraktion med hjälp av undertryck tillämpas, är metoden begränsad till relativt ytligt liggande föroreningar (<9 meter under markytan). För att kunna åtgärda föroreningar på större djup kombineras i allmänhet en yttre extraktionsbrunn kopplad till en vakuumextraktionsanläggning med en inre grundvattenbrunn i vilken en pump installeras. Ovan markytan behövs utrustning för avskiljning av fri produktfas, vattenbehandling och rening av porgas. Se Figur 1 nedan för en principskiss av metoden.

skiss flerfarsextr2

Figur 1: Principskiss flerfasextraktion baserad på porgasextraktion/vakuumextraktion, grundvatten-behandling och avskiljning av fri produktfas. Illustration av Peter Harms-Ringdahl

Hur lång tid tar behandlingen?

Behandlingstiderna varierar beroende av jordlagrens gas– och vätskepermeabilitet, föroreningens utbredning i djupled, gällande åtgärdsmål och val av behandlingsteknik. I allmänhet behöver behandlingen pågå under en period av minst 12 månader för att uppsatta åtgärdsmål ska uppnås. Behandlingstider överstigande 12 månader är vanligt förekom-mande.

Vill du veta mer? Läs mer i den fördjupade metodbeskrivningen.