Schaktsanering – översikt

Se även Fördjupning och Viktiga frågeställningar

Vad innebär schaktsanering och behandling?

Metoden innebär att förorenade jordmassor och i vissa fall även avfall/restprodukter avlägsnas från det förorenade området, vanligtvis genom urgrävning med konventionell schaktutrustning. Uppgrävda förorenade massor kan antingen behandlas på platsen (on site) eller transporteras till extern mottagningsanläggning för behandling och/eller deponering. Exempel på vanligt förekommande behandlings- och omhändertagandemetoder för förorenade massor är mekanisk sortering, jordtvättning, biologisk nedbrytning, termisk behandling och inneslutning/deponering.

Vilken typ av föroreningar är metoden lämplig för?

Schaktsanering kan tillämpas på flertalet typer av organiska och oorganiska föroreningsämnen. Metoden är bäst lämpad för behandling av källzoner med koncentrerade förekomster av förorenad jord. Metoden kan tillämpas både ovanför och under grundvattennivån. Vid schaktsanering under grundvattennivån krävs i allmänhet kompletterande reningsutrustning för att omhänderta det förorenade vatten som erhålls i samband med länspumpning.

Hur fungerar metoden?

Schaktsanering kan utföras i alla jordartstyper och i viss utsträckning även i vittrad sedimentär berggrund. Ofta är metoden begränsad till det maximala grävdjupet för den schaktutrustning som används. Men genom terrasserad eller pallvis schaktning kan även föroreningar på större djup avlägsnas. Urgrävda massor läggs om möjligt direkt på transportfordon/trailer för borttransport till behandlingsanläggning och/eller deponi. Det är också relativt vanligt att förorenade massor i avvaktan på behandling eller transport lagras i upplag inom eller i anslutning till det förorenade området. Ett dylikt upplag bör vara försett med tätduk/liner och någon form av uppsamlingssystem för spill- och pressvatten för att motverka sekundär kontaminering av jordlager, ytvatten eller grundvatten. Massorna bör också täckas över med temporär tätduk för att motverka utlakning av föroreningar i samband med nederbörd.

skiss schakt

Figur 1. Massor schaktas upp, i det här fallet med ett upplag för senare behandling/omhändertagande. Illustration av Peter Harms-Ringdahl.

Hur lång tid tar behandlingen?

Schaktsanering och urgrävning går vanligtvis relativt snabbt. Under gynnsamma förhållanden kan en större grävmaskin avlägsna mellan 150-300 kubikmeter jord under en normal arbetsdag. Vid schaktsanering av större förorenade områden används vanligen flera gräv- och schaktmaskiner parallellt för att minimera tidsåtgången. Utöver själva schaktentreprenaden tillkommer arbeten med igenfyllnad, markåterställning och plantering/sådd av växter m.m. Behandlas massorna lokalt inom det förorenade området inkluderar behandlingstiden även den tid det tar att med vald metod rena massorna till så pass låga föroreningsnivåer att massorna helt eller delvis kan användas för återfyllnad.

Vill du veta mer? Läs vidare i den fördjupade metodbeskrivningen