Grundvattenpumpning och behandling – översikt

Se även Fördjupning och Viktiga frågeställningar.

Vad innebär grundvattenpumpning och behandling?

Metoden innebär att förorenat grundvatten pumpas upp och behandlas på plats. Det behandlade grundvattnet kan antingen återinjekteras eller släppas ut till recipient förutsatt att föroreningshalterna är tillräckligt låga. Metoden kan kombineras med extraktion av fri produktfas från grundvattenytan. I de fall grundvattenpumpning endast sker med syfte att hindra en föroreningsplym från att nå fram till en dricksvattentäkt eller ett annat känsligt objekt (recipient, våtmark m.m.) benämns metoden skyddspumpning eller hydraulisk inneslutning.

Vilken typ av föroreningar är metoden lämplig för?

Metoden är bäst lämpad för behandling av grundvatten som förorenats av s.k. LNAPLs, t.ex.oljekolväten eller PFAS. Metoden används för behandling av LNAPLs i både källzon och spridningsplym. I huvudsak föroreningar lösta i grundvattnet är åtkomliga för grundvattenpumpning och behandling. Med hjälp av skimmer/sugpump kan även förorening i fri fas på grundvattenytan extraheras. Grundvattenpumpning och behandling tillämpas även vid behandling av klorerade lösningsmedel och metallförorenat grundvatten. Metoden har emellertid visat sig vara relativt ineffektiv som massreduktionsmetod vid behandling av DNAPLs och PFAS. Grundvattenpumpning och behandling kan dock med fördel användas för skyddspumpning och hydraulisk inneslutning med syfte att avleda en föroreningsplym, bestående av t.ex. DNAPLs, för att skydda en hotad dricksvattentäkt eller ett ytvattendrag.

Hur fungerar metoden?

Via en eller flera brunnar pumpas det förorenade grundvattnet upp till markytan för någon form av behandling. Vanligen används dränkbar pump placerad centralt i källzonen eller föroreningsplymen. Är syftet enbart att avlänka en föroreningsplym och motverka föroreningsspridning kan den dränkbara pumpen med fördel vara placerad under föroreningsnivån. Exempel på vanligt förekommande reningstekniker för pumpat förorenat grundvatten är olika filtreringstekniker som t.ex. kolfilterrening, nano- och ultrafiltrering och omvänd osmos. En annan vanlig behandlingsteknik är stripping varvid i huvudsak flyktiga kolväten (VOC) åtgärdas. För omhändertagande av fri produktfas kan en s.k. skimmer eller sugpump användas. Fri produktfas kan därefter avskiljas i en koalescensavskiljare eller gravimetrisk oljeavskiljare placerad vid markytan.

skiss gv pumpobehand

Figur 1: System för grundvattenpumpning och behandling med två pumpbrunnar/extraktionsbrunnar och utrustning för vattenrening on site. Illustration av Peter Harms-Ringdahl.

Hur lång tid tar behandlingen?

Då grundvattenpumpning och behandling tillämpas som ”ensam metod” för att åtgärda ett förorenat grundvattenmagasin är behandlingstiderna i regel relativt långa, vanligen åtskilliga år och i vissa fall decennier. För att snabbare nå uppsatta åtgärdsmål kan metoden därför behöva kombineras med andra åtgärdstekniker som t.ex. uppgrävning/saneringsschakt, kemisk oxidation, flerfasextraktion och biologisk behandling. Är syftet enbart att avlänka en föroreningsplym och t.ex. hindra att en hotad dricksvattentäkt förorenas är metoden i regel snabbverkande eftersom en kraftig dränkbar pump på relativt kort tid förmår att ”vända grundvattengradienten”.

Vill du veta mer? Läs vidare i den fördjupade metodbeskrivningen.