Sonolys

Sonolys är en åtgärdsmetod där ultraljud används i vatten för att skapa tryck som antingen trycker ihop eller drar isär molekylerna vilket i sin tur skapar mikroskopiska bubblor. Bubblorna växer, och vid en viss diameter blir de instabila och kollapsar vilket producerar chockvågor. Dessa ger upphov till ett högt tryck och temperatur vilket får organiska ämnen att falla sönder (SGI, 2022a, Regionernes Videncenter 2022). Sonolys används sedan tidigare för olika processer, bland annat för behandling av vatten förorenat med textilfärgämnen och läkemedel (SGI, 2022b).

Sonolys har visat sig vara en lovande teknik för nedbrytning av PFAS, men metoden är än så länge relativt oprövad och finns inte kommersiellt tillgänglig. Forskning kring sonolys pågår och ett stort svenskt forskningsprojekt beräknas avslutas 2025 (SGI, 2022a).

Olika frekvenser av ultraljud är olika effektiva på olika PFAS. För att få en bra nedbrytning är därför en kombination av olika frekvenser att föredra. PFAS med korta kolkedjor är mindre påverkbara av sonolys än PFAS med långa kedjor, vilket beror på att korta PFAS är mindre ytaktiva (Regionernes Videncenter 2022).

En fördel med sonolys är att den destruerar PFAS och att inga problem med sekundärföroreningar har noterats. Viss forskning gör gällande att sonolys är den enda teknik som ger fullständig nedbrytning av PFAS. Nackdelen är energiåtgången, vilken dock är varierande. Flera parametrar, så som typ av PFAS, pH, strömtäthet och oorganiska ämnen som kan finnas i vattnet, påverkar reaktionshastigheten. I komplexa matriser med flera föroreningar kan sonolys därför vara mindre effektiv (Regionernes Videncenter 2022, SV Rapport 2022-7).

Referenser

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer, 2022. Handbog om undersøgelse og afværge af forurening med PFAS-forbindelser. Teknik og Administration. Nr 1, 2022

SGI, 2022a. Åtgärdstekniker för PFAS i jord och grundvatten. Kunskapssammanställning. 2022-09-15

SGI, 2022b. Nedbrytning av PFAS in situ genom sonolys. Hämtad från https://www.sgi.se/contentassets/56b7dd2a0d2f43b38cd40fd3c2646fcd/popularvetenskaplig-beskrivning_sonolys-pfas.pdf/ den 20 12 2022

Svenskt vatten. 2022. PFAS – hur kan svenska avloppsreningsverk möta utmaningen? Rapport 2022-7