Referensprojekt

Här listas referensprojekt för de olika metoderna. Syftet är att bygga upp en kunskapsbank över vilka metoder som används och de resultat de har gett. Än så länge har vi inte så många men vi arbetar på att fylla på listan. Vi tar emot information från verksamhetsutövare, beställare, tillsynsmyndigheter, entreprenörer och konsulter. Informationen om referensprojekten nedan tillhandahålls av externa parter och kvalitetkontrolleras ej av SGF/Åtgärdsportalen. Informationen bör granskas av den som avser att använda den och vid behov bör även referenspersoner kontaktas för att kontrollera uppgifterna.

Vi söker ständigt efter referensprojekt som har genomförts främst i Sverige och övriga nordiska länder. Tanken är att sidan ska fyllas på kontinuerligt för att ge användarna en så god bild som möjligt över vilka åtgärder som används och resultaten från dessa. Vill ni redovisa ett projekt så fyll gärna detta online formulär (alternativt denna excell-mall med hjälp av förklaringen här och maila till ). 

 

Airstripping
Biologisk behandling
Stabilisering
Jordtvätt
Termisk behandling
Kombinerade metoder
Sedimentåtgärder

Metoder i mark

Air Stripping

Stockholm Ropsten, Fortum bergrum för naftalagring, Ex situ air stripping med förbränning av stripperluften, oktober 2016 till mars 2020.
Lagring av nafta för tillverkning av stadsgas i bergrum. Dimensionerande förorening är bensen, i huvudsak källzonen och förorening i grundvatten behandlas. Omgivande jordart är berg. Åtgärdsmålen är satta till 0,005 mg bensen per liter vatten. Halten bensen före åtgärd är bedömd till 30 mg/l. Mängden föroreningar som åtgärdades är uppskattad till 4500 kg bensen. Den planerade volymen vatten som behandlades var ca 100 000 kubikmeter.  Kostnaden för projektet, inkl undersökningar, åtgärd och efterkontroll är konfidentiella. Fortum Värme AB var beställare, Structor ansvarade för miljökontrollen, Svenskt Olja och Kol AB var entreprenör och miljökontoret i Stockholms stad var tillsynsmyndighet. Tekniken har utvecklats av Recirk Recirkulation AB. Uppgiftslämnare av dessa uppgifter är Olle Hedenström på Recirk Recirkulation AB tel 0706-610593.

Biologisk behandling in-situ

Östra saltängen, f d gasverksområdet, Norrköping – Archaea-behandling i laboratorieskala genom infiltration av PAH-förorenad mark, ex situ på annan plats (endast laboratorieskala genomförd) dec 2016- maj 2016. Flera generationer av gasverk (från kolbaserat gasverk till spaltgasverk) men även varvsverksamhet omkring den fd dockan har förorenat marken med PAH och andra petroleumkolväten (bl a bensen, alifater och aromater). Andra närvarande föroreningar som ej behandlades var Metaller (bl a arsenik och bly) samt cyanid. Behandlade medier var jord ev. frifas tjära, av jordart fyllnadsmaterial sten, grus, sand lera, tegel, kol aska. För att se om Archeabehandling lämpade sig på detta område så gjordes försök först i labb. Testerna utfördes av: TM Miljöteknik, Torgny Mellin. Som åtgärdsmål gällde påvisad nedbrytning för fortsättning av försöket on site respektive in situ. Slutsatsen för denna studie var att någon nedbrytning, efter infiltration med Archaealösning genom batcher om ca 15 kg förorenad jord i 30 respektive 60 dagar i laboratoriemiljö, inte gick att påvisa. Det kan enligt rapporten finnas flera orsaker till det uteblivna resultatet. Dålig kontakt mellan organismerna och föroreningarna som till stora delar föreligger i tjärklumpar/aggregat i de testade representativa proven och därför kan dessa inte bryta ner de organiska föroreningarna. En annan orsak skulle enligt rapporten kunna vara brister i försöksuppställningen, till exempel kan pumphastigheten för cirkulering av vattnet varit felaktig vilket bidragit till att inte rätt miljö för organismerna kunnat upprätthållas. En negativ påverkan från förekomst av cyanid kan enligt rapporten inte heller uteslutas. Beställare för denna studie var Norrköping kommun. Miljökontroll höll Sweco i. Tillsynsmyndighet var Länsstyrelsen Östergötland. Kontaktperson: Carolina Ersson, . Uppgifter erhållna av Carolina Ersson. Källa: Åtgärdsförberedande laboratorieskalestudie, biologisk behandling av PAHförorenad jord med Archaea, Gasverkstomten Inre Hamnenjord med Archaea, Gasverkstomten Inre Hamnen. Sweco 2016. 

Söderkaj, Bryggan 1 – biologisk in situ-behandling genom injektion av kombinationsprodukten EHC. Genomförd 2011-2014. På Söderkaj har det varit industri och varvsverksamhet sedan tidigt 1900-tal. På fastigheten har båtuppställning och sjöbodar funnits och oljor och diverse kemikalier har hanterats i samband med detta. Det fanns en oljeförorening i marken som grävdes bort innan in situ-saneringen startade, denna skulle eventuellt ha kunnat påverka förutsättningarna för biologisk nedbrytning i marken. Vid saneringen schaktades förorening i den omättade zonen ovan grundvattnet bort. Kombinationsprodukt EHC som skapar reducerande förhållanden som gynnar både abiotisk och biotisk nedbrytning injekterades främst i källzonen. Behandling skedde på nivån 2,5-5 m u my. Jordarten var glaciala och postglaciala sediment (sand/silt/varvig lera). Åtgärdsmålet, kopplat till byggnation av bostäder, var totalhalt av TCE i grundvattnet på 100 µg/l. Ett 600 mstort område sanerades. Åtgärdsmålet nåddes. Före sanering var totalhalten av TCE och dess nedbrytningsprodukter 7 000 µg/l och maxhalt av TCE 25 µg/l. Total projektkostnad för efterbehandlingen var ca 1,6 Mkr, varav 553 000 kr lades på undersökningar, 840 000 kr på åtgärd och kostnaden för efterkontroll 164 000 kr. En del befintligt underlagsmaterial fanns redan att tillgå från omkringliggande område. Ejlskov genomförde entreprenaden, beställare var Halmstads kommun, konsult var WSP, som också skötte miljökontrollen och miljökontoret i Halmstad var tillsynsmyndighet. Uppgifter lämnade av Julia Inkapööl, WSP. Källa: PM – slutredovisning av in-situ sanering Bryggan 1, Söderkaj hus D - F, WSP 2015.  Reflektion: Viktigt att behovet av åtgärder identifieras tidigt i projektet, då det underlättar om det finns tid för förberedelser (undersökningar mm). Viktigt att ha gott förhållande och kommunikation med beställaren och övriga entreprenörer på platsen. Viktigt att ta hänsyn till de lokala förhållandena vid val av åtgärdsmetod. På denna fastighet påvisade undersökningar goda förutsättningar för injektering, det fanns även tecken på naturlig nedbrytning och jordarten var lämplig.

Stabilisering

Gladhammar gruvfält, Västerviks kommun – Stabilisering av metaller i efterlämnad men värdefull varp. Behandling in-situ våren 2017. En efterbehandlingsåtgärd med schaktning i Gladhammars gruvfält genomfördes år 2011 men då lämnades en varphög som bedömdes kunna innehålla malm av värde. Högen var ca 880 kubikmeter och låg på tät yta med kontrollerad avrinning och provtagningsbrunn. Högen visades senare stå för betydande utlakning av metaller, (främst Cu, Co, Pb) som påverkade området och riskerade att rämnera åtgärdsmålen. För att stabilisera metallerna injekterades grönlutslam och resultaten var goda. Slutrapport finns här. Man kan även läsa om hela projektet på Västerviks kommuns hemsida. Uppgiftslämnare var Christer Hemansson på Västerviks kommun. Reflektion: Man bör vara försiktig med att spara geologiskt intressant gruvafvfall när man sanerar gruvområden. Det kan läcka så mycket metaller att det äventyrar åtgärdsmålen och leda till mycket onödigt extraarbete och merkostnader.

Jordtvätt

F.d. brandövningsplats Kalmar – Schaktsanering, jordtvätt, siktning och vattenrening av processvatten. Behandling Ex-situ, på plats, december 2016 (etablering) maj 2017 (sanering) - december 2017. Brandsläckningsövningar med brandskum har förorenat jord med PFOS vid brandövningsplatsen (grundvatten ingick ej i projektet). Behandlade media var jord och processvatten tillhörande jordtvätten. Jordart var fyllnadsmassor och naturliga jordarter med en finjordshalt mellan 16% och 28%. Totalt schaktades ca 1400 ton varav ca 150 ton tvättades och övrig jord siktades för att kunna återfylla med den grövre fraktionen. Totalt återfylldes ca 400 ton av den schaktade jorden. Åtgärdsmål för projektet var för behandlad jord: 27 ug/kg (0,027 mg/kg PFOS) och processvatten (utsläppsvärde): 230 ng/l (PFOS). Åtgärdsmålen uppnåddes i stort sett  (Vissa analyser översteg åtgärdsmålen marginellt men det ska tas i beaktande att mätosäkerheten på lab gör att halterna inte är exakta). Halter innan behandling: 740 ug/kg PFOS respektive 1400 ug/kg PFOS. Halter efter tvätt: 17 ug/kg PFOS respektive 29 ug/kg PFOS. Kontraktsumma för entreprenaden var 1,9 miljoner kronor. Undersökningskostnader okända. Svevia AB (kontakt Angelica Allansson, , 090-17 26 74) genomförde entreprenaden, beställare var Landstinget i Kalmar län, miljökontroll genomfördes av entreprenören, Kalmar kommun var tillsynsmyndighet. Uppgifter lämnade av Emilia Riström,  och Angelica Allansson,  på Svevia AB. Källa: Svevia AB Sanering Kv. Kungsljuset 3, Kalmar. Reflektion: Siktanalyser bör utföras inför sanering för bedömning av lämplig efterbehandlingsmetod (Svevia AB).

Gudarp i Tranemo - Jordtvätt, ex-situ on site 2005-2008, Träimpregnering med CCA-förorening (krom koppar arsenik). Behandlade medier var jord i källzonen, jordart sand. Behandlad mängd arsenik var 6300 kg, och 46 186 ton jord behandlades. Före behandling var medelhalten arsenik i jord 119 mg/kg TS, maxhalt 2468 mg/kg TS Efter behandling var medelhalten 80 mg/kg TS för tvättad jord. Åtgärdsmålet för ej behandlad jord var 40 mg/kg TS och för tvättad jord 80 mg/kg TS. Total projektkostnad var ca 71 Mkr varav 3,4 Mkr lades på undersökningar,  1,4 Mkr på projektering, 67,5 Mkr på åtgärd och kostnaden för efterkontroll uppgick till ca 2,8 Mkr. DEC NV genomförde entreprenaden, beställare var Tranemo kommun, konsult var DGE, Sweco skötte miljökontroll, Länsstyrelsen i Västra Götaland var tillsynsmyndighet (kontakt Maria Gustavsson). Uppgifter lämnade av Maria Gustavsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Reflektion: Problem med att det var mer förorenade massor än beräknat fördyrade entreprenaden och ställde till problem med tillståndet. Jordtvätten var tvungen att avetableras och sedan återinstalleras. Bättre utredningar av volymen förorenade massor hade förenklat arbetet.

Termisk behandling

Norrköping, gasverk, Lilla gasklockan Inre hamnen, Temisk behandling in situ, behandling av PAH och bensen, Jord, grundvatten och fri fas behandlades, juli 2020- juni 2021. Föroreningar av PAH och bensen i jord och grundvatten, samt fri fas vid gasklocka i Inre Hamnen i Norrköping. Behandlingen pågick i ca 330 dagar under 2020-2021. Totalt åtgärdades cirka 90 kg PAH och bensen. De uppsatta platsspecifika åtgärdsmål uppnåddes i med behandlingen. Norrköpings kommun är beställare, Lektus är miljökonsult. Geoserve är ansvarig entreprenör och Länsstyrelsen i Östergötland är tillsynsmyndighet. Elke Myrhede i Norrköpingskommun är uppgiftslämnare. Slutrapport från entreprenör finns här.

Uppsala, kvarteret Noatun, Termisk behandling in situ, behandling av trikloretylen (TCE), mars 2018 - augusti 2018. Marken under en före detta metallindustri var kontaminerad med TCE till ett djup på ca 3-9 meter i lerjord. Ca 3000 m3 sanerades med elektroder i marken och insamling av ångorna i kolfilter. Totalt avlägsnades ca 40 kg TCE från marken och mängd- och koncentrationsreduktionen uppgick till 99% i jorden och 99,9% i grundvattnet. Restmedelhalten i jorden uppgick till 0,2 mg/kg TS vilket var långt under åtgärdskravet på 4,3 mg/kg TS och betydligt lägre än medelhalten innan saneringen som var 24,2 mg/kg TS. TCE-halterna i grundvattnet reducerades till mindre än 4 µg/L. Saneringen genomfördes av Geoserve och miljökontroll genomförder av Geosigma AB. Slutrapport finns här.

Hagforstvätten i Hagfors - Ånguppvärmning behandling in situ 2004-2005, kemtvätt med PCE-förorening. Behandlade medier var jord och grundvatten i källzonen, i grusig sand. Behandlad mängd PCE var 5000 kg, och 18 000 ton jord behandlades. Halten PCE i inomhusluft före behandling var 1,3 mg/m3 och efter behandling 0,033 mg/m3 åtgärdsmålet var satt till 0,055 mg/m3. Total projektkostnad var ca 9 Mkr varav 2,4 Mkr lades på undersökningar,  1,4 Mkr på projektering, 4,2 Mkr på åtgärd och kostnaden för efterkontroll gick till ca 1 Mkr. NCC och Scandinavian Prefab genomförde entreprenaden, beställare var Hagfors kommun, konsult Sweco, miljökontoret på Hagfors kommun var tillsynsmyndighet (kontakt Mats Bergström, numera Länsstyrelsen i Värmland  tel 010-2247352 ). Uppgifter lämnade av Jan Nilsen, Sweco, 054-141715. Källa: Hagforstvätten termisk insitu-sanering av perkloretylen, avslutande rapport. Reflektion: Noggrann undersökning och projektering medförde att kalkyler för saneringen höll. Dock förorening kvar utanför Hagforstvätten på grund av miss i avgränsningen. /Jan Nilsen, projektledare

Visby på Gotland- Termisk in-situ behandling Fd Reno kemomat kemtvätt dec 2014 – maj 2016, samt kontroll feb 2017. Tidigare Kemtvätt har lett till perkloretylen(PCE)-föroreningar i marken. Behandlade medier var jord, grundvatten, fri fas samt porluft i både källzonen och föroreningsplymen. Jordart av grov fyllning, sand och lermorän. De uppsatta åtgärdsmålen var satta till PCE i inomhusluft: 0,1 (mg/m3) Jord: 1,7 (mg/kg TS) Grundvatten: 0,316 (mg/l). Dessa mål uppnåddes med undantag för enskilda maxhalter i jord inom det mest förorenade området. Före behandling (högsta uppmätta halter PCE): 2300 mg/kg i jord, 73 mg/l i grundvatten och 1,3 mg/m3 i inomhusluft. Efter behandling blev halterna PCE: Ca 1,3 mg/kg medelhalt i jord (44 mg/kg maxhalt), 0,037 mg/m3 medelhalt i inomhusluft. Halterna i grundvattnet är svårbedömda, sannolikt ca 90 % haltreduktion. Totalt bedöms en haltreduktion på ca 99 % och en mängdreduktion på ca 90 % i marken. Mängd åtgärdad PCE-förorening uppgick till 119kg och volym behandlade massor var 5800m3. Totalkostnad för efterbehandling blev ca 23 Mkr minus försäljning av fastighet (ej klart). Inberäknat i totalkostnaden ingår följande kostnader. Undersökningskostnader för ca 1,4 Mkr. Projekteringskostnad för ca 6 Mkr inkl. inlösen av fastighet. Kostnad för själva åtgärden för ca 15 Mkr. Kostanden för efterkontroll är ej klart men tidigare beräknat till ca 400 000kr. Slutsatser och lärdomar från detta projekt sammanställs som följer att halterna PCE och TCE har reducerats till ofarliga nivåer inomhus. Spridningsrisken av PCE och TCE i grundvattnet är idag obetydlig. De övergripande åtgärdsmålen har uppfyllts. Saneringen (uppvärmning och extraktion) tog längre tid än beräknat. Full rådighet över fastigheten underlättade åtgärden avsevärt. Projektet ej avslutat, och inte heller fullständigt utvärderat än. Beställare för detta projekt var Teknikförvaltningen, Region Gotland. Entreprenör var GEO Danmark m.fl. underentreprenörer. Som konsult verkade Visbyark/Teknikförvaltningen. Miljökontrollen sköttes av Geosigma AB. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland var tillsynsmyndighet. Kontaktperson är Anders Nyberg   på tel: 0498-269536. Dessa uppgifter är erhållna av Ulf Lavergren Länsstyrelsen i Gotlands län. 

Kombinerade metoder

Stockholm Ropsten, Fortum bergrum för naftalagring, Ex situ air stripping med förbränning av stripperluften, oktober 2016 till mars 2020.
Lagring av nafta för tillverkning av stadsgas i bergrum. Dimensionerande förorening är bensen, i huvudsak källzonen och förorening i grundvatten behandlas. Omgivande jordart är berg. Åtgärdsmålen är satta till 0,005 mg bensen per liter vatten. Halten bensen före åtgärd är bedömd till 30 mg/l. Mängden föroreningar som åtgärdas är uppskattad till 2 000 – 3 000 kg. Den planerade volymen vatten som behandlas är ca 100 000 kubikmeter.  Kostnaden för projektet, inkl undersökningar, åtgärd och efterkontroll är konfidentiella. Fortum Värme AB är beställare, Structor ansvarar för miljökontrollen, Svenskt Olja och Kol AB är entreprenör och miljökontoret i Stockholms stad är tillsynsmyndighet. Tekniken har utvecklats av Recirk Recirkulation AB. Uppgiftslämnare till dessa uppgifter är Olle Hedenström tel 0706-610593.

Värnamotvätten i Värnamo med en åtgärdsmetod i fyra steg 1.Skydds- och saneringspumpning i grundvattnet, påbörjat: sep 2011. 2.Multifasextraktion, påbörjat jan 2012 avslutat nov 2014. 3.Stimulerad reduktiv deklorering, påbörjat jan 2015. 4. Schakt i källområdet, ej påbörjat (2015). Tidigare Kemtvätt har lett till föroreningar av Perkloreten och dess nedbrytningsprodukter i marken. Den första åtgärdsmetoden bestod av behandling av gv ex situ on site i ett uppbyggt reningsverk, där det var plymen som behandlades . Metod 2 utfördes genom behandling av porluft, gv och frifas in situ genom luftinjicering och vakumextraktion. Rening av vatten och luft i uppbyggt reningsverk. Metod 3 bestod av behandling av gv in situ genom nedbrytning mha. bakterier. I både metod 2 och 3 var det källzonen som behandlades. De behandlade medierna var jord, vatten, frifas och porluft. Jordart bestående av isälvsälvsmaterial blandat med silt och siltig lera. Uppsatta åtgärdsmål för varnamotvätten var satta för Jord 0-2 m: Tetrakloreten <5 mg/kg TS, Trikloreten <0,7 mg/kg TS. Jord 2-8 m: Tetrakloreten <18 mg/kg TS, Trikloreten <6 mg/kg TS. Jord 8-30 m: Summa Tetra och Trikloreten <1 ug/kg TS. Gv i källzonen: Tetrakloreten <80 ug/l, Trikloreten <80 ug/l, Cis 1,2-dikloreten <800 ug/l, Vinylklorid <8 ug/l. Halter av förorening före behandling var Jord: PCE 100-2000 mg/kg TS, ställvis halter över 10 000 mg/kg TS. Och för Gv: PCE uppemot 20 000ug/l i källområdet. Totalkostnad för efterbehandlingen uppgick till 57,900 000 kr. Utav dessa medel gick 17,900 000kr till Undersöknings och projekteringskostnader, 33,500 000kr till åtgärdskostnad och 6,500 000kr för efterkontroll inkl omgivningskontroll under pågående åtgärd. Slutsatser och lärdomar hittills från denna efterbehandling som fortfarande är pågående är att det är viktigt att kartlägga hur föroreningen samvarierar med geologin för att optimera åtgärdsmetodens effektivitet men också välja en tillämpbar metod. Det är även viktigt att i förväg analysera möjliga samverkans/påverkanseffekter mellan olika åtgärdsmetoder. Beställare för denna efterbehandling var Värnamo kommun. Entreprenör var RGS90. Konsulter Sweco Viak AB, Kemakta konsult AB, URS Nordic AB, Ejlskov A/S och WSP, Johan Helldén AB samt Golder. Miljökontroll stod Structor Miljö Öst AB för. Samhällsbyggnadsnämnden, Värnamo kommun var tillståndsmyndighet. Kontaktpersoner: Lars Blomgren (Structor Miljö Öst AB)  tel: 076-107 43 22 och Ulf Nilsson,  på tel: 0370-377161. Uppgifter erhållna av Pär Nilsson,  på tel: 010-2236319. 

Kvissleby i Sundsvall – Schaktning med borttransport kombinerat med biologisk behandling (ORC) in situ 2012-2013, Drivmedelsanläggning med föroreningar av Alifater, Aromater, BTEX. Behandlade medier var jord och grundvatten i källzonen och plym. Jordart sand. Schaktad mängd jord var ca 2000 ton, och ca 50 kubikmeter jord behandlades in situ. Innan behandling var halterna alifater C5-C8 260 mg/kg, alifater C5-C16 730 mg/kg, bensen 0,84 mg/kg, xylen 80 mg/kg, aromater C8-C10 160 mg/kg och aromater C10-C16 29 mg/kg. Åtgärdsmålet var MKM enligt SPI och miljörisker ytvatten enligt SPI, samtliga åtgärdsmål uppnåddes. Total projektkostnad konfidentiell. RGS90 genomförde entreprenaden, beställare var OKQ8, miljökontoret på Sundsvalls kommun var tillsynsmyndighet. Uppgifter lämnade av Helena Nord, RGS90, . Källa: Avetablering drivmedelsanläggning Kvissleby 37224 OKQ8. Reflektion: Vid schaktsanering kvarlämnades förorening över åtgärdsmålet i schaktbotten då det ej var möjligt att fortsätta schakt på grund av risk för att öppna en akvifer med artesiskt grundvatten. Schaktbotten behandlades med stimulerad biologisk nedbrytning (ORC) och efterföljande kontroll påvisade halter under åtgärdsmålet.

Lugnvik Östersund - Airsparging och vakuumextraktion samt biologisk behandling, okt 2010-sept 2011. Behandling In-situ, drivmedelsdepå för flygbränsle, marken var förorenad av petroleumkolväten. Behandlade medier var jord och grundvatten, där källzonen behandlades. Beräknad mängd behandlad förorenad jord uppskattas till 1000 ton. Jordart var fyllnadsmaterial och silt. Före behandling uppmättes bensenhalter mellan 0,01 och 4,7 mg/kg TS. Ett platsspecifikt riktvärde för jord togs fram för bensen och sattes till 1,1 mg/kg TS. Åtgärdsmålet uppnåddes i alla provpunkter förutom för en punkt där bensenhalten var 1,2 mg/kg TS.  Kostnaden för saneringen var ca 1,1 mkr. Entreprenör Svevia AB, u.e. EVISAN, beställare: Försvarsmakten, Miljöprövningsenheten, kontaktperson, Ingela Kostet, 073- 329 42 00, , Konsult: NIRAS, Johan Helldén AB. Tillsynsmyndighet Östersunds kommun. Uppgifter lämnade av Angelica Allansson, , 070-601 96 33 och Emilia Riström, , 070-254 32 99. Källa: Miljöteknisk markundersökning, riskbedömning och åtgärdsutredning. NIRAS, Johan Helldén AB, 2010. Uppföljande miljöteknisk markundersökning. NIRAS, Johan Helldén AB, 2011.

OKQ8 Bergsjövägen Göteborg - Porgasextraktion, Airsparging, biologisk behandling och grundvattenpumpning och behandling, feb 2005 - okt 2005, behandling in-situ av jord samt ex-situ på plats för grundvatten, bensinstation med petroleumförorening. Behandlade medier var jord och grundvatten. Beräknad mängd petroleum var 1000 kg. 500 ton jord och 74 kubikmeter  vatten behandades. Halten petroleum i vatten före behandling var ca 100 mg/l, efter  behandling var halten i vatten 1 mg/l. Kostnaden är konfidentiell. RGS 90 (f.d. MB Envirotech) genomförde entreprenaden, beställare var OKQ8, konsult - okänd, Göteborg stad var tillsynsmyndighet. Kontaktperson Jonny Bergman, RGS90, uppgifter lämnade av Sara Lindström, RGS90 Sverige AB, . Källa Marksanering med Bustermetoden, vid OKQ8 33234, Bergsjövägen i Göteborg, Statusrapport 3, 2006-02-07.

Statoil Kallinge - Airsparging och grundvattenpumpning behandling in situ och ex situ på platsen 2003-2005, bensinstation med petroleumförorening. Behandlade medier var jord och grundvatten, dimensionerande förorening MTBE. Beräknad mängd MTBE var 566 kg. 1087 kubikmeter  vatten behandades. Halten MTBE i vatten före behandling var 20 mg/l och efter behandling 0,5 mg/l. Kostnaden för projektering, behandling och kontroll uppgick till ca 1,4 M kr. RGS 90 (f.d. MB Envirotech) genomförde entreprenaden, beställare var Statoil, konsult - okänd, Ronneby kommun var tillsynsmyndighet. Kontaktperson Jonny Bergman, RGS90, uppgifter lämnade av Sara Lindström, RGS90 Sverige AB, . Källa STATOIL DETALJHANDEL AB Ronnebyvägen 57, Kallinge, Statusrapport 2005-02-25.

Metoder i sediment

Svartsjöarna, Hultsfred – Sugmuddring, avvattning genom geotuber, vattenrening med biologisk rening, deponering av sediment på lokal deponi. Behandling Ex-situ, på plats, åtgärden pågick från juni 2005 till november 2007. Sedimenten i Svartsjöarna var förorenade från ett pappersbruk 3 km uppströms. Bottensedimenten i Svartsjöarna bestod generellt av mycket lösa och finkorniga, organiska bruna eller grå väl nedbrutna sediment (d.v.s. sediment som innehåller nedbruten fiber). Föroreningarna bestod huvudsakligen av kvicksilver, koppar och metylkvicksilver. Behandlade media var sediment och avgående vatten. Mängden föroreningar före åtgärd beräknades till 13,7 kg kvicksilver och 1677 kg koppar. Efter åtgärd beräknades det kvarstå 0,7 kg kvicksilver och 77 kg koppar. Åtgärdsmålet var att minska den totala mängden föroreningar i sedimenten med 95%, vilket uppnåddes. Totalt behandlades 255 000 m3 sediment, vilket motsvarade 21 000 ton TS. De sugmuddrade sedimenten avvattnades med geotuber och deponerades lokalt. Den totala kostnaden för åtgärden var 126,3 miljoner kronor, varav 12,6 miljoner var undersökningar och projektering, 94,5 för genomförandeskedet och 3,5 miljoner för efterföljande miljökontroll. Beställare var Hultsfreds kommun, Entreprenör DEC, Projektledning Empirikon Konsult, övriga konsulter: Kemakta Konsult AB, ÅF IPK AB, Envipro Miljöteknik AB, AB Hydrokonsult, Mannheimer Swartling, Fröberg-Lundholm Advokatbyrå, WSP Kalmar AB, Advokatbyrån Jens Pedersen, Miljömanagement Svenska AB m.fl. Miljökontroll genomfördes av Emåförbundet/Hultsfreds Kommun. Tillsynsmyndighet var Länsstyrelsen Kalmar Län. Uppgifter lämnade av Joakim Schultzén, Empirikon Konsult AB () . Källa: Projekt Svartsjöarna - Projekt- och erfarenhetsrapport över efterbehandling av kvicksilverförorenade fibersediment i Övre och Nedre Svartsjön, Hultsfreds kommun ( http://www.renhamn.se/FileBank/Svartsjoarna_low.pdf). Se erfarenhetsrapporten för reflektioner.

Sanering av Järnsjön i Emån, Hultsfred – Sugmuddring, avvattning med sedimentering och silbandspressar, vattenrening genom flockning, flotation och sedimentation, avvattnade sediment deponerades på lokal deponi. Behandling Ex-situ, på plats, åtgärden pågick från mars 1993 till september 1994. Sedimenten i Järnsjön var förorenade från ett returpappersbruk uppströms. De förorenade sedimenten i Järnsjön bestod generellt fiberrika sediment från pappersbruket uppströms. Föroreningen i sedimenten utgjordes huvudsakligen av PCB. Behandlade media var sediment och avgående vatten. Mängden föroreningar före åtgärd beräknades till 400 kg PCB, efter åtgärd beräknades mängden till 6 kg. Före åtgärd var halten 2,7 mg PCB/kg färskvikt (Gädda) efter åtgärd var halten 0,07 mg PCB/kg färskvikt (Gädda). Åtgärdsmålet var att halten PCB i fisk ej får överstiga 0,4 mg per kg färskvikt vilken innebär att åtgärdsmålet uppnåddes. Totalt behandlades 147 500 m3 sediment. Den totala kostnaden för åtgärden var 45,9 miljoner kronor, varav 6,1 miljoner för förberedelseskedet, 35,9 för genomförandeskedet och 3,9 miljoner för efterkontroll. Beställare var Hultsfreds kommun, Entreprenör NCC och Milman Miljömanagement AB, Projektledning Empirikon Konsult, övriga konsulter: SwedGeo AB, Sigvard Normans Advokatbyrå, Pro Management AB, Hans Norrby AB, m.fl. Miljökontroll genomfördes av Hultsfreds kommun i samverkan med grannkommuner. Tillsynsmyndighet var Länsstyrelsen Kalmar Län. Uppgifter lämnade av Joakim Schultzén, Empirikon Konsult AB (). Källa: Sanering av Järnsjön i Emån - Slutrapport och erfarenhetsåterföring. Rapport 4991 (http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/4000/91-620-4991-7/). Se erfarenhetsrapporten för reflektioner.