Pågående projekt

Åtgärdsportalen kommer att komplettera referensprojekten med pågående projekt där vi redovisar de olika projekt som just nu pågår  runt om i landet. Tanken är att projekten ska redovisas på ett liknande sätt som referensprojekten, där föroreningssitaitonen kort beskrivs, åtgärdsmål, kostnadsramar och kontaktpersoner. Mängden information om projekten kommer att variera men målet är att komplettera med saknad information under projektens gång. Pågående projekt redovisas genom att fylla i ett online formulär alternativt denna Excellmall och maila till oss. Har ni några frågor så kontakta oss gärna på info@atgardsportalen.se eller ring Peter Harms-Ringdahl på 070-467 810 43.

Jordtvätt

Avhjälpande av föroreningssituation i Köpmannebro, Melleruds kommun. Behandling genom jordtvätt ex-situ på annan plats. Projektet påbörjades september 2015 med planerat avslut i juni 2016.Träimpregnering som orsakat koppar och blyföroreningar i jord. Källzonen planeras att schaktas ur och behandlas på annan ort. Jordarterna är morän, lera och bark. Mätbart åtgärdsmål är under MKM på kvarvarande massor. Totalt kommer 2 000 ton massor att åtgärdas, med ca 2 000 mg/kg TS Cu i jord och ett medelvärde på 14 000 mg/kg TS Cu i barken. Ca 30 ton koppar kommer att avlägsnas. Kostnader för projektet är ej kända än. Länsstyrelsen i Västragötaland är beställare, SGU är miljökonsult, Entreprenör ej känd än, Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Uppgifter lämnade av Karin Karlfeldt Fedje, Renova/Chalmers, karin.karlfeldt@chalmers.se 031 7722149.

Behandling av tennförorenade sediment, Göteborg. Behandling genom jordtvätt, både in-situ och ex-situ på platsen. Projektet är ett doktorandprojekt, där metoder för att hantera förorenade sediment ska utvecklas. Projektet påbörjades i januari 2016 och planeras att avslutas i december 2020. Lokalen är varvsindustrier där sedimenten förorenats av tennorganiskaföreningar och andra metaller. Källzonen kommer att behandlas, dock ej klart exakt metod än. Jordarten är marina sediment. Åtgärdsmål ej fastställda. Projektet finansieras av Formas och Renova. Cowi är partner. Uppgifter lämnade av Karin Karlfeldt Fedje, Renova/Chalmers, karin.karlfeldt@chalmers.se 031 7722149.

 

Kombinerade metoder

Nordisk bilbelysning i Linköping- Schaktsanering och stimulerad biologisk behandling. In-situ. Jan 2012- Projektet är pågående.
Produktion av strålkastare med bl.a. ytbehandling av metaller har orsakat förorening av Klorerade lösningsmedel, alifater och aromater. Verksamheten har pågått sedan 1956. Verksamhet med tri-avfettning har pågått under framför allt 1970- och 1980-talet. På 1970-talet fanns en tri-apparat inomhus. Behandlade medium var jord och grundvatten, där det var dess plym som behandlades. Uppsatta åtgärdsmål för denna efterbehandling var för jord: Halter i jord på fastigheten, ned till 1,5 m djup, ska understiga platsspecifika riktvärden för MKM med avseende på TCE, 0,5 mg/kg TS och PCE, 1,2 mg/kg TS efter åtgärd.

Och för grundvatten:

  1. Arbete på området ska inte medföra hälsorisker för yrkesverksamma.
  2. Byggnader på fastigheten ska kunna användas som industrifastigheter.
  3. Inga byggnads- eller markanvändningsrestriktioner ska finnas efter godkänd behandling.
  4. Spridning av cancerframkallande klorerade kolväten ska minskas efter åtgärden. Haltsumman ska understiga 100 µg/l vinylkloridekvivalenter i grundvattenrören inom 2 år.

Åtgärdsmål 3 och 4 är inte uppnådda än. I samband med schaktsaneringen har ca 110 kg trikloreten avlägsnats från området. Den stimulerade reduktiva dekloreringen bedöms ha medfört en mängdreducering på 30-40 kg (TCE-ekvivalenter). Mängd behandlade massor uppgår till ca 5000 ton. Beställare för denna efterbehandling var ABL Lights Sweden AB. Entreprenör var för Jord: Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB och för Grundvatten: RGS 90 Sverige AB. Konsult var Hifab/Structor som även skötte miljökontrollen. Tillsynsmyndighet var Linköpings kommun. Kontaktperson Jonny Bergman, RGS Nordic. Länk/källa: Miljökontroll på fastighet Gäddan 2, Linköping, ABL Lights Sweden AB – Schaktsanering för klorerade kolväten, 2012-12-21Utlåtande om efterbehandlingsåtgärd för fastighet Gäddan 2 i Linköping, 2013-10-18, Efterbehandling av förorening av klorerade förorening på fastigheten Gäddan 2 i Linköping, 2014-11-13.