Övervakad naturlig självrening- översikt

Se även Fördjupning och Viktiga frågeställningar

Vad innebär övervakad naturlig självrening?

Övervakad naturlig självrening inkluderar en rad naturligt förekommande processer som under rätt betingelser reducerar föroreningsinnehållet i jord och grundvatten. Provtagning och analys, ofta i kombination med datamodellering, krävs för att säkerställa att de naturliga processerna fungerar i ett långtidsperspektiv. Begreppet ”naturlig självrening” inbegriper utöver biologiska och kemiska nedbrytningsprocesser, även fysikaliska processer som utspädning, fastläggning och förångning.

Vilken typ av föroreningar och förhållanden är metoden lämplig för?

Metoden tillämpas främst för behandling av restföroreningar i grundvattenzonen. Metoden kan också tillämpas för behandling av spridningsplymer med låga eller måttliga föroreningshalter, och under förutsättning att aktiva åtgärdsinsatser inte bedöms vara tillämpbara. Exempel på föroreningar som kan komma ifråga för övervakad naturlig självrening är metallföroreningar, flyktiga petroleumkolväten och klorerade lösningsmedel. Detta under förutsättning att en eller flera naturligt förekommande ”reningsprocesser” i form av t.ex. fastläggning, förångning eller biologisk nedbrytning har verifierats. Övervakad naturlig självrening kan enbart tillämpas i områden där det inte föreligger något akut saneringsbehov.

Hur fungerar metoden?

Metoden baseras uteslutande på naturligt förekommande markprocesser där biologisk nedbrytning i allmänhet utgör den dominerande processen. Andra processer som medverkar till att föroreningshalterna i jord och/eller grundvatten reduceras är fastläggning, utspädning och förångning. I ett första skede krävs en noggrann undersökning för att klarlägga om de naturliga processer som förekommer i det förorenade området verkligen bidrar till lägre föroreningshalter, alternativt minskad rörlighet/mobilitet hos ingående föroreningar på grund av t.ex. fastläggning. Utöver provtagnings- och analysinsatser erfordras i allmänhet även datamodellering för att prognosticera haltutvecklingen inom det förorenade området. Därefter krävs fortsatta provtagnings- och analysinsatser för att verifiera att den naturliga nedbrytningen inte avstannar eller för att säkerställa att föroreningshalterna fortlöpande reduceras till följd av t.ex. fastläggning eller förångning.

overvakad nat2

Figur 1: Övervakad naturlig självrening inkluderar flera processer varav biologisk nedbrytning i allmänhet utgör den dominerande. Andra processer som bidrar till naturlig föroreningsreduktion är fastläggning, förång-ning och dispersion/utspädning. Illustration av Peter Harms-Ringdahl

Hur lång tid tar behandlingen?

Det kan ta flera år, i vissa fall decennier, innan ett förorenat område kan betraktas som sanerat med hjälp av övervakad naturlig självrening.

För mer info läs den fördjupade metodbeskrivningen.