Jordtvätt in situ - översikt

Se även Fördjupning och Viktiga frågeställningar

Vad innebär jordtvättning in situ

Vid jordtvättning in situ injekteras vatten, lösningsmedel och/eller ytaktiva ämnen i den förorenade jorden. Föroreningen extraheras från jordmatrisen och omhändertas genom pumpning av vätska och/eller grundvatten omedelbart nedströms det förorenade området. Ovanför markytan behandlas den förorenade vätskan genom t.ex. luftinjektering/stripping, gravimetrisk avskiljning eller filtrering i aktivt kol. På engelska kallas ofta metoden för in situ flushing, eller in situ soil flushing. 

Vilken typ av föroreningar och förhållanden är metoden lämplig för?

Metoden tillämpas främst i permeabla jordar (sand/grus) för behandling av organiska föroreningar som föreligger i fri fas och/eller bundna till jordpartiklar. Metoden används även för behandling av metallförorenad jord. Metoden kan användas både i mättad och omättad zon. Tillämpning i berggrund förekommer.

Hur fungerar metoden?

Vid jordvtättning in situ injekteras vatten, lösningsmedel och/eller ytaktiva ämnen i de förorenade jordlagren. Ofta används en blandning av vatten och tensider, eventuellt med tillsats av hjälplösningsmedel. Syftet är att öka föroreningarnas löslighet och därigenom extrahera föroreningarna från jordmatrisen. Extraktet uppsamlas genom pumpning, antingen av grundvatten (vid tillämpning i mättad zon) eller av markvatten/tvättvätska (vid tillämpning i omättad zon). Behandlingskonceptet inkluderar en reningsanläggning lokaliserad på markytan.

Reningsanläggningen kan utgöras av t.ex. en koalescensavskiljare i kombination med filter av aktivt kol. Andra exempel på reningsmetoder är luftinjektering/stripping eller bioreaktorbehandling. I reningsanläggningen separeras den extraherade föroreningen från tvättvätskan. Tvättvätskan kan därefter återinjekteras till det förorenade området och därigenom återanvändas i tvättprocessen. Exempel på vanligt förekommande tvättvätskor är avjonat vatten, tensider, alkoholer, organiska lösningsmedel, syror, baser, oxidationsmedel och komplexbildare.

jordtvatt insitu

Figur 1: Lösningsmedel tillsätts i en brunn lokaliserad strax uppströms föroreningen. Lösningsmedlet löser upp föroreningen som därefter pumpas upp från en nedströms lokaliserad pumpbrunn. Det förorenade grundvattnet tas omhand i reningsanläggning där föroreningen och tvättvätskan separeras. Tvättvätskan kan sedan återanvändas. Illustration av Peter Harms-Ringdahl

Hur lång tid tar behandlingen?

Behandlingstiden styrs bl.a. av jordlagrens genomsläpplighet, mängden förorening, lösningsmedlets effektivitet och av hur pass hårt bunden föroreningen är till jordmatrisen. Vanligtvis varierar behandlingstiden mellan några månader och ett par år.

Vill du veta mer? Läs vidare i den fördjupade metodbeskrivningen.