PAH

Tollare

Tollare

Tid: 2005-2019
Vad var problemet? Höga halter kvicksilver och PAH i fibersediment som till följd av exploatering i området ökade risken för spridning av föroreningarna
Vad gjordes? Ca 17 700 m2 fibersediment täcktes med erosionsskydd och krossat berg.
Hur gick det? Åtgärdsmålet är uppnått.
Vad kostade det? 40-50 miljoner kr
Huvudman: Bonava AB och NCC

Bestorp

Bestorp

Tid: 2020-2022
Vad var problemet? Höga halter dioxiner i mark, byggader och sediment, samt stor risk för spridning av dioxin till sjön Stora Rängen som utgör vattentäkt för Linköpings tätort.  
Vad gjordes? 20 700 m3 mark behandlades med schaktning, 2000 m3 sediment behandlades med grävmuddring.  
Hur gick det? Åtgärderna genomfördes enligt plan. Efter övertäckning av kvarlämnade föroreningar med geotextil och krossat berg uppfylldes åtgärdsmålen.
Vad kostade det? ca 35,7 mkr.  
Huvudman: Linköpings kommun.

Gasverket Norrköping

Gasverket Norrköping

Tid: 2020-2021
Vad var problemet? Komplex föroreningsbild på gammalt industriområde i Norrköpings hamn, där kommunen planerat att bygga bostäder. 
Vad gjordes? En yta om 400 m2 och 1 600 m behandlades med termisk avdrivning och täcktes sedan med stenkross samt ett skikt biokol ovan medelgrundvattennivån. Schakt 110 000 ton
Hur gick det? Åtgärden uppfyllde uppställda åtgärdsmål och inga restriktioner bedöms behövas för den framtida markanvändningen.
Vad kostade det? 20 mkr
Huvudman: Norrköpings kommun.

EKA Bengtsfors

EKA Bengtsfors

Tid: 2005-2008
Vad var problemet? Höga halter kvicksilver och dioxiner från tidigare kloralkalifabrik förorenade mark och riskerade spridning via grundvatten och närliggande sjö.
Vad gjordes? 46 700 ton jord schaktades upp och deponerades. Grundvattenavskärande dränering och spridningsbarriärer anlades. 
Vad kostade det? 296 miljoner
Huvudman: Bengtsfors kommun.