Arsenik

EKA Bengtsfors

EKA Bengtsfors

Tid: 2005-2008
Vad var problemet? Höga halter kvicksilver och dioxiner från tidigare kloralkalifabrik förorenade mark och riskerade spridning via grundvatten och närliggande sjö.
Vad gjordes? 46 700 ton jord schaktades upp och deponerades. Grundvattenavskärande dränering och spridningsbarriärer anlades. 
Vad kostade det? 296 miljoner
Huvudman: Bengtsfors kommun.