Trikloreten

Trikloreten är en färglös, klar vätska med en söt doft. Ämnet verkar bedövande, är olösligt i vatten, mycket lättflyktigt och inte brännbart.

Användning

Trikloreten är ett effektivt lösningsmedel för bland annat fetter, varför det främst används som avfettningsmedel. Trenden för användningen av trikloreten visar en tydlig nedgång.

Spridningsvägar

Trikloretenproduktion och användning i avfettningsprocesser och inom tryckeriindustrin samt i plaster, apparater, smycken, bilar, rör, textilier, papper och i glas gör att ämnet kan spridas till miljön på många olika sätt.

Miljöpåverkan

Ämnet irriterar ögon och hud samt kan vara cancerframkallande. För vattenlevande organismer är trikloreten skadligt och det kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Källor

Naturvårdsverket (http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Amnen/Klorerade-organiska-amnen/TOC/ 2014-02-18)