Dioxiner och furaner

Bestorp

Bestorp

Tid: 2020-2022
Vad var problemet? Höga halter dioxiner i mark, byggader och sediment, samt stor risk för spridning av dioxin till sjön Stora Rängen som utgör vattentäkt för Linköpings tätort.  
Vad gjordes? 20 700 m3 mark behandlades med schaktning, 2000 m3 sediment behandlades med grävmuddring.  
Hur gick det? Åtgärderna genomfördes enligt plan. Efter övertäckning av kvarlämnade föroreningar med geotextil och krossat berg uppfylldes åtgärdsmålen.
Vad kostade det? ca 35,7 mkr.  
Huvudman: Linköpings kommun.

EKA Bengtsfors

EKA Bengtsfors

Tid: 2005-2008
Vad var problemet? Höga halter kvicksilver och dioxiner från tidigare kloralkalifabrik förorenade mark och riskerade spridning via grundvatten och närliggande sjö.
Vad gjordes? 46 700 ton jord schaktades upp och deponerades. Grundvattenavskärande dränering och spridningsbarriärer anlades. 
Vad kostade det? 296 miljoner
Huvudman: Bengtsfors kommun.