BTEX

BTEX är ett samlingsnamn för bensen, toluen, etylbensen och xylener och är de viktigaste aromaterna i gruppen aromater C6-C9. Till denna grupp hör även styren, metylstyren, trimetylbensener (mesitylen) och isopropylbensen (kumen).

Förekomst och användning

BTEX återfinns i väldigt många produkter men när det gäller förorenade områden så rör det sig oftast om lösningsmedelsblandningar av naftatyp och andra oljeprodukter som bensin, diesel, eldningsolja, och smörjolja där alifater är huvudprodukterna. Bensen är en tillsats till motorbränsle. Andra bensintillsatser, exempelvis metyl-t-butyleter (MTBE) förekommer ibland tillsammans med BTEX. Styren och styrenderivat förekommer främst inom plastindustrin.

Spridningsvägar

BTEX är flyktigare och mer vattenlösliga (och därmed spridningsbenägna) än de längre aromaterna.

Miljöpåverkan

BTEX orsakar ofta problem med inomhusluften om de förekommer under byggnader, och ska kvantifieras i inomhusluft med VOC-mätning (VOC= volatile organic compounds). De kan även spridas långt ifrån källan och förorena grundvatten och vattendrag. Bensen är cancerframkallande.

Källor

K. Krook, Jan-Olof Levin, Kemisk yrkes- och miljöhygien, Prevent 2006.

Möjliga åtgärdsmetoder

In situ 

Air Sparging för de kortare och Biosparging för de längre alifaterna
Biologisk behandling
Flerfasextraktion 
Fytosanering
Grundvattenpumpning och behandling
Inneslutning/barriärteknik
Jordtvätt
Kemisk oxidation
Kemisk reduktion
Porgasextraktion/bioventing - främst alifater <C12
Stabilisering/solidifiering
Termisk behandling
Övervakad naturlig självrening

Ex situ

Biologisk behandling
Deponering
Gräv- och schaktsanering
Jordtvätt
Termisk behandling