Riskbedömning

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som ett utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till  från användare av Åtgärdsportalen t.o.m. 28 februari.

För att bedöma om ett förorenat område utgör en risk för människors hälsa eller miljö genomförs en riskbedömning. Riskbedömning av förorenade fibersediment kan skilja sig från riskbedömning av minerogena förorenade sediment, även om mycket också är lika. Idag saknas svensk vägledning för både fibersediment och förorenade sediment. Ett arbete pågår på Statens Geotekniska Institut med att utveckla en vägledning för förorenade sediment, vilken kommer att ta upp fiberbankar och fiberrika sediment som ett av flera fall av deponerade avfall, material eller skräp som ger upphov till förorenade bottnar (5).

Det finns vägledningar för riskbedömning av förorenade sediment framtagna i andra länder som till exempel Norge (6) och Kanada (9). Generella angreppssätt för riskbedömning kan man till exempel läsa om i Naturvårdsverkets rapport ”En vägledning från förenklad till fördjupad riskbedömning” (1). Huvudfokus i rapporten ligger dock på förorenad mark.

Liksom resten av informationen om fibersediment på Åtgärdsportalen så fokuseras texten i detta kapitel om riskbedömning på att beskriva vad som är speciellt vid riskbedömning av fibersediment, men det är viktigt att också ha kunskap om generell riskbedömningsmetodik. Hänsyn behöver alltid tas till de förhållanden som råder på aktuell plats, och dessa kan variera för olika fibersedimentområden. I kapitlet ges exempel på vad som ofta är styrande för riskerna, men undantag kan finnas.

Ett förorenat område kan utgöra en risk både för människors hälsa och miljö, dels genom exponering på platsen och dels genom spridning av föroreningar till andra områden och medier. För fibersediment är generellt problem kopplade till spridning och risker kopplade till miljön av störst vikt. Dessutom har ofta framtidsscenariot och långsiktighet en stor betydelse, då långsiktiga förändringar av miljön (t.ex. klimatförändringar eller havsnivåförändringar) kan påverka riskbilden.

Det är viktigt att ta i beaktande att fibersediment i sig själva kan utgöra en risk, även om de inte är förorenade (se kapitel om Föroreningar). Detta kan ha stor påverkan vid exempelvis val av referensområde och bedömning av orsakssamband. Ett område med fibersediment kan uppvisa större störningar än vad som kan förklaras utifrån enbart uppmätta halter av olika föroreningar (7).

Det finns flera föroreningar som återkommande har påträffats vid tidigare undersökningar av fibersediment. Mer information om föroreningar som påträffats i fibersediment finns i kapitlet Föroreningar.

En rad aspekter behöver tas hänsyn till vid riskbedömning av fibersediment. Dessa inkluderar vad som är källan till fibersedimenten (Ursprung och historisk) och vilka processer som har använt, platsförhållanden) , vilka föroreningar, vilken biota som finns i förhållande till vad som kunnat förväntas om fibersedimenten inte funnits där, hur föroreningen är bunden och därmed kan spridas och eventuellt tas upp av organismer och skyddsobjekt (spridningsförutsättningar) och vattenkemiska förhållanden som kan påverka föroreningars biotillgänglighet (såsom salthalt, pH, hårdhet och tillgång till organiskt material), samt hur alla dessa parametrar kan påverkas i framtiden av t.ex. ändrad båttrafik, klimatförändringar och eventuella förändringar av land/havsnivåer.

 

Referenser

(1) https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/5900/978-91-620-5977-4/
(2) https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5886-1.pdf
(3) https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5629-8.pdf
(4) https://www.lansstyrelsen.se/download/18.10adba9e1616f8edbc970d13/1526067893884/Metodik%20f%C3%B6r%20riskklassning%20fiberhaltiga%20sediment.pdf
(5) http://www.swedgeo.se/sv/om-sgi/vart-samhallsuppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag-sediment/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=sediment&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ad46ae634-1d01-45bb-93ae-81e248b0780f&_t_ip=192.168.100.219&_t_hit.id=Sgi_Public_Web_Models_Pages_ArticlePage/_048f535a-dd85-4823-8add-466157b160e1_sv&_t_hit.pos=1&_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=sediment&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ad46ae634-1d01-45bb-93ae-81e248b0780f%2candquerymatch&_t_ip=192.168.100.219&_t_hit.id=Sgi_Public_Web_Models_Pages_ArticlePage/_048f535a-dd85-4823-8add-466157b160e1_sv&_t_hit.pos=1
(6) https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2016/september-2016/veileder-for-risikovurdering-av-forurenset-sediment/
(7) https://fortress.wa.gov/ecy/publications/SummaryPages/0909044.html
(8) https://www.lansstyrelsen.se/download/18.10adba9e1616f8edbc970e45/1526067894657/Riskklassning%20fiberbankar%20i%20Västernorrland%20slutrapport.pdf
(9) https://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/reports-publications/contaminated-sites/supplemental-guidance-human-health-risk-assessment-contaminated-sediments-direct-contact-pathway.html


https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/site-remediation?keyword=site&keyword=remediation&keyword=sediments