Genomförda åtgärdsprojekt

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som ett utkast. Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg från användare av Åtgärdsportalen t.o.m. 20 februari

Som beskrivs I början av kapitlet om åtgärdsmetoder så finns det väldigt få internationella fterbehandlingsprojekt av fibersediment, både för in situ- och ex situ-metoder. I kommande kapitel så listas de projekt som har påträffats.