ÅTGÄRDSPORTALEN

Välkommen till Åtgärdsportalen, en hemsida som beskriver tillgängliga åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade områden! Hemsidan är tänkt att vara en kontinuerligt uppdaterad plats som kan användas som ett stöd för de som arbetar i efterbehandlingsbranschen, samt att få en överblick över de medlemmar som har erfarenhet eller erbjuder tjänster för respektive metod. Senaste nytt på hemsidan är metodbeskrivningar för åtgärder av förorenade sediment.

Här är en kort beskrivning av hur ni hittar på sidan och vad för typ av information som finns:

Metoder - Här återfinns metodbeskrivningar av olika typer av åtgärdemetoder för förorenade områden. Metodbeskrivningarna är indelade efter behandlade medium

Marksanering (inkl grundvatten och porgas) indelat efter metoder som utförs in situ, och ex situ. För varje metod finns:

Översiktlig beskrivning - För de som inte direkt arbetar med metoderna men vill lära sig det grundläggande 
Fördjupad beskrivning - För de som arbetar med förorenade områden och behöver mer kunskap om en åtgärd. 
Viiktiga frågeställningar - Stöd för verksamhetsutövare, andra beställare och tillsynsmyndigheter, eller för aktörerer som förbereder en tillståndsprocess.

Sedimentsanering (tillkom februari 2018) indelat efter metoder som utförs in situ, och ex situsitu. . För varje metod finns:

Översiktlig beskrivning - För de som inte direkt arbetar med metoderna men vill lära sig det grundläggande 
Fördjupad beskrivning - För de som arbetar med förorenade områden och behöver mer kunskap om en åtgärd. 

Vattenreningsmetoder (tillkom hösten 2017, har fokus på länsvatten eller vatten från avvattning av förorenade sediment).

Växthusgaser, beräkningsverktyg från en specifik metod (finns än så länge enbart för åtgärdsmetoder i mark).

Fibersediment - Ny sektion (2020) på Åtgärdsportalen, en kunskapssammanställning om fibersediment, med fokus på hur de skiljer sig från vanliga sediment.  

Föroreningar - förutom att beskriva olika åtgärdsmetoder så finns även kort info om ett urval av föroreningar som ofta påträffas i arbetet med förorenade områden och vilka metoder som kan användas för att åtgärda respektive förorening.

Referensprojekt

Pågående - projekt som pågår eller ska påbörjas, och som på sikt ska flyttas över till: 
Avslutade - referensprojekt för att visa på när metoderna har använts, vad som har åtgärdats, vilka åtgärdsmål projektet har haft, lärdomar och där det är möjligt presenteras även en kostnad för åtgärden.

Externa nyheter - Här hittar ni nyheter som rör åtgärdsmetoder för förorenade områden från tidningar och press eller andra branschnyheter. 

Medlemmar - Arbetet med Åtgärdsportalen bygger på att vi har medlemmar (ett mycket stort tack till er!).  Om er organisation inte är medlem än men ni tycker att informaton på Åtgärdsportalen är användbar och vill att den ska fortsätta att byggas upp så är ni väldigt välkomna att ansöka om medlemskap


SGF
är huvudman för Åtgärdsportalen och initierade projektet hösten 2013. Naturvårdsverket, SGI och Trafikverket har möjliggjort projektet genom att finansiera arbetet i uppbyggnadskedet. Naturvårdsverket har dessutom finansierat arbetet med metodbeskrivningar av åtgärdsmetoder för förorenade sediment.  Projektgruppen är de som arbetar med att skriva och publicera informationen som finns på Åtgärdsportalen och författarna bakom metoderna (Johan Helldén, Joseph Jersak och Pär Elander) är bland de mest erfarna konsulterna i Sverige inom sina områden. För att ge publicerat material legitimitet har en bred referensgrupp tillsatts för att granska allt material innan publikation. I referensgruppen ingår bland annat representanter från Naturvårdsverket, SGI, SGU, Länsstyrelserna och privata aktörer med lång erfarenhet av efterbehandling. 

Metodbeskrivningarna och informationen på www.atgardsportalen.se skall inte användas som en manual för att genomföra en åtgärd, utan syftar till öka kunskapen om åtgärdsmetoderna och de för- och nackdelar som alternativen har. SGF och de organisationer som medverkat till informationen på Åtgärdsportalen kan inte hållas ansvariga för skador eller olägenheter som uppkommer till följd av användningen av texterna som presenteras på Åtgärdsportalen.

Vi tar alltid tacksamt emot synpunkter från användarna. Saknar du någon metod som du tycker bör vara med på Åtgärdsportalen, vill du lägga till referensprojekt, eller har synpunkter på hur sidan kan förbättras så får du gärna skriva till .

 

SGF Header 2014

Nyheter

Fibersediment!

Åtgärdsportalen publicerar en remissversion över kunskapsläget om fibersediment, både för egenskaper, riskbedömning och åtgärdsmöjligheter.  Ett stort antal experter inom området har varit med och författat och granskat texterna. Projektet har finansierats genom Naturvårdsverket och SGF samt genom en stor insats i form av tid från SGI, SGU och Uppsala Universitet. Till att börja med ligger ingången till kapitlet om fibersediment i huvudmenyn ovan, men kommer på sikt att hamna under "Sediment"  under "Metoder". Vi tar tacksamt emot era synpunkter på texterna fram till och med 28 februari, därefter revideras texterna och kommer att publiceras i mitten av mars. 

 

CO2 logo small

Ni missar väl inte möjligheten att använda SGF:s beräkningsmodell för koldioxidutsläpp när ni väljer metod?

Externa nyheter

nyheter

Under våra externa nyheter hittar ni medias rapportering om nya åtgärdsmetoder och saneringsprojekt. VI publicerar både svenska och internationella nyheter.